Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

TECHNASIUM

 

Jeroen Bosch College

Het Jeroen Bosch College is al 14 jaar een school met een Technasium en als zodanig aangesloten bij de landelijke stichting Technasium

Het doel van het Technasium is om leerlingen op te leiden tot waardenbewuste, competente wereldburgers en tot zelfbewuste (bèta-technische) studenten. Het vak dat leerlingen hierin schoolt heet ‘onderzoek en ontwerpen’. De kern van dit vak draait om contextrijk en competentiegericht projectonderwijs. Leerlingen krijgen opdrachten van echte opdrachtgevers uit het bedrijfsleven of andere organisaties. De opdrachten zijn dus levensecht.

Binnen het vak ‘onderzoek en ontwerpen’ (O&O) werken leerlingen in kleine groepjes aan oplossingen voor het vraagstuk van de opdrachtgever. Vaak is er ook nog een bèta-technisch expert betrokken. Door middel van het bedenken van oplossingen ontwikkelen leerlingen competenties en vaardigheden. De competenties die (verder) ontwikkeld worden zijn samenwerken, plannen, organiseren, initiatief nemen, analyseren, communiceren, presenteren, jezelf kunnen sturen, reflecteren, doorzetten…. Kortom een scala aan competenties die ook in het latere studerende en werkende leven bijdragen aan welbevinden en succes. Bij de vaardigheden gaat het om bèta-technische en beroepsvaardigheden als onderzoekvaardigheden en ontwerpvaardigheden, maar ook bijvoorbeeld om 3D-printen en modelleren.

De rol van de docent binnen het Technasium is meer die van begeleider en coach dan die van inhoudsdeskundige.

Het vak ‘onderzoek en ontwerpen’ wordt aangeboden vanaf leerjaar 1. Alle leerlingen maken in de onderbouw kennis met dit vak. In de bovenbouw havo en vwo kan het vak ‘onderzoek en ontwerpen’ als profielkeuzevak worden opgenomen in de profielen ‘natuur en gezondheid’ en ‘natuur en techniek’ en is daarmee een volwaardig eindexamenvak.

Op het Jeroen Bosch College bieden we het vak ‘onderzoek en ontwerpen’ in de TTO-afdeling aan in het Engels. Daar heet het vak ‘research and development’ (R&D).

Het Jeroen Bosch College werkt met nog vijf andere Technasiumscholen in de regio intensief samen. Deze scholen vormen binnen de stichting Technasium het Technasiumnetwerk Brabant-Oost. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op deze website: https://www.technasiumbrabantoost.nl/

Meer informatie over de stichting Technasium staat op de website www.technasium.nl.

Rodenborch-College schooljaar 22-23

Omdat het Jeroen Bosch College per 1 augustus 2022 ophoudt te bestaan, is het Rodenborch-College onder begeleiding van de Stichting Technasium nu bezig met een implementatietraject, dat moet leiden tot het op korte termijn verkrijgen van het predicaat Technasium. Het is de bedoeling het vak ‘onderzoek en ontwerpen’ (O&O) in het schooljaar 2022-2023 aan te bieden aan alle leerlingen in de leerjaren 1 en 2 van het Rodenborch-College. Na leerjaar 2 kunnen de leerlingen ervoor kiezen het vak voort te zetten in leerjaar 3 en vervolgens kunnen deze leerlingen het vak in de bovenbouw opnemen in het examenpakket van de natuurprofielen.

De leerlingen van het Jeroen Bosch College die volgend schooljaar (2022-2023) overstappen naar de leerjaren 3 en hoger van het Rodenborch-College kunnen daar hun technasiumopleiding voortzetten onder ‘de vlag’ van het Jeroen Bosch College. In de nieuwe school van het Rodenborch-College komt ook een mooie en goed geoutilleerde technasiumwerkplaats.

Projecten

Kick-off

Bij ieder project krijgen leerlingen een echte opdracht uit het bedrijfsleven of andere organisaties. Elk project begint met een kick-off. Dit is het moment waarop leerlingen een bezoek brengen aan het bedrijf waarmee in die periode wordt samengewerkt. Tijdens de kick-off legt de opdrachtgever uit wat het vraagstuk of probleem is, hij/zij vertelt kort iets over het bedrijf en geeft een rondleiding.De projectgroep en een planning maken
Na de kick-off worden er op school projectgroepjes gemaakt van 3 of 4 leerlingen. De samenstelling van de groepjes is bij elk nieuw project anders: zo leren leerlingen telkens weer met andere leerlingen samen te werken. Samenwerken is een hele belangrijke competentie bij dit vak. Ook het maken van een planning en het verdelen van de taken is belangrijk. Hiervoor wordt een (digitaal) programma gebruikt waarin alle taken overzichtelijk bij elkaar staan. De leerlingen kunnen de taken onderling verdelen en afvinken als ze af zijn.

Bij het uitwerken van het project doorlopen leerlingen meestal de volgende stappen:

  1. Verkennen van het probleem of vraagstuk. Dit kan doormiddel van het bestuderen van (internet)bronnen of het stellen van vragen bijvoorbeeld aan een expert.
  2. Nadenken over oplossingen voor het probleem of vraagstuk. Leerlingen gaan ideeën verzinnen, kijken naar oplossingen die al zijn bedacht en/of een (voor)onderzoek opzetten.
  3. De oplossingen uitwerken en testen. Dit kan door middel van een (onderzoeks)verslag of door middel van een maquette, schaalmodel, werkend prototype, video, collage, etc.
  4. Een eindpresentatie maken en houden voor het bedrijf. In de eindpresentatie geven leerlingen aan welke oplossing zij voor het probleem of vraagstuk hebben bedacht en leggen ze met argumenten uit waarom ze voor deze oplossing hebben gekozen.

Het grootste verschil tussen de onderbouw en de bovenbouw is dat de leerlingen in de bovenbouw vooral zelf aan de slag gaan met een project naar keuze en zelf contact leggen met bedrijven. Het ‘netwerken’ is voor de leerlingen vaak een nieuwe ervaring die ze ook in het verdere leven kunnen gebruiken. Ook zijn de projecten in de bovenbouw omvangrijker dan in de onderbouw. In het eindexamenjaar werken leerlingen, begeleid door externe deskundigen op gebied van bèta en techniek, aan de zogenaamde meesterproef ‘de kers op de taart van het Technasium’.