Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ'S)


Waar staat de afkorting TTO voor?
 

Tweetalig Onderwijs. 

 

Op welke afdelingen wordt tweetalig onderwijs gegeven? 

In de onderbouw op HAVO en VWO.


Zijn er nog andere verschillen tussen het tweetalig onderwijs en het reguliere?
Jazeker. Er wordt veel aandacht besteed aan internationalisering en is er meer dan gemiddelde aandacht voor de culturele en algemene ontwikkeling van de leerlingen via het vak Global Awareness (Europese en Internationale Oriëntatie). 

Stopt het tweetalig onderwijs na klas 3? 

Nee, de leerlingen kunnen IGCSE en A-level certificaten halen om zo hun kans op toegang tot internationale universiteiten te vergroten.

 

Wat is het Junior Certificate? 

Leerlingen ontvangen het certificaat als zij het TTO in de onderbouw voldoende of goed hebben doorlopen. Leerlingen worden beoordeeld op hun cijfers voor de verschillende vakken maar ook hoe zij zich in het algemeen hebben ontwikkeld op het gebied van taal en cultuur. Leerlingen leggen eigen digitaal portofolio aan om hun voortgang inzichtelijk te maken. Ook worden leerlingen via een A, B, C systeem beoordeeld op hun Use of English tijdens de lessen.

 

Wat is de meerwaarde van tweetalig onderwijs als leerlingen uiteindelijk in het Nederlands examen doen? 

Tweetalig onderwijs krijgt in de bovenbouw een andere vorm. Er wordt gewerkt met de mogelijkheid om de Cambridge lijn Engels te volgen. Ook zal er vanuit bepaalde, nader te bepalen vakken, aandacht worden besteed aan projectmatig werken waarbij wereldburgerschap een belangrijke rol speelt. 

 

Waarom worden niet alle lessen in het Engels gegeven? 

Behalve de vakken Nederlands, Duits en Frans proberen we alle vakken in het Engels te geven. Dat zal vanwege personele bezettingen echter niet altijd lukken. Het Jeroen Bosch College probeert als streefgetal in ieder geval op 60% tot 70% van de lesuren in het Engels uit te komen.

 

Gaat het geven van lessen in het Engels niet ten koste van de diepgang van de stof? 

Nee. In het begin zullen we het tempo aanpassen aan het Engelse niveau van de leerlingen. Dat betekent in feite dat het vertalen van bijvoorbeeld vaktaal meer tijd kost. In de tweede helft van het brugklasjaar maakt het voor de leerlingen en docenten eigenlijk niet meer uit in welke taal er les wordt gegeven. 

 

Is het TTO alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn? 

Nee, het startniveau van het Engels is niet belangrijk. Het gaat vooral om de motivatie en interesse van de leerling om op het gebied van taal, cultuur en wereldoriëntatie een extra stap te zetten. Omdat motivatie voor TTO erg belangrijk is, zal daar vooral naar worden gekeken tijdens de intake.

 

Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het TTO deel te nemen? 

Nee, het TTO is ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben. Kinderen die tweetalig zijn opgevoed hebben een voorsprong. 

 

Kan een kind met dyslexie TTO doen? 

Ja. Dit hoeft geen belemmering te zijn. De regels die wij op school hanteren voor leerlingen met dyslexie, blijven van kracht.

 

Wanneer kun je tot het TTO toegelaten worden? 

Aan de hand van het onderwijskundig rapport van de basisschool en een intake op onze school wordt in beeld gebracht of leerlingen qua competenties, vaardigheden, werkhouding en in het bijzonder motivatie, in staat zijn om het TTO te doorlopen. Bij twijfel over genoemde aspecten wordt een leerling niet toegelaten tot de opleiding TTO.

 

Hoeveel scholen in Nederland bieden TTO aan? 

132. 

 
Zijn er nog andere scholen in ‘s-Hertogenbosch die TTO aanbieden? 

Nee, het Jeroen Bosch College is de enige school in ‘s-Hertogenbosch die in het voortgezet onderwijs TTO aanbiedt. 

 

Mag elke school zijn eigen TTO-programma vaststellen? 

Nee, het NUFFIC, dat het TTO in Nederland coördineert, heeft een standaard programma ontwikkeld waar alle scholen aan moeten voldoen. 

 

Welke vakken worden op het Jeroen Bosch College in het Engels gegeven? 

Dat zijn o.a. aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), wiskunde (mathematics), beeldende vorming (art & design), scheikunde (chemistry), lichamelijke opvoeding (physical education), natuurkunde (science), Global Awareness en natuurlijk Engels (English).
 

Welke opleiding krijgen de docenten? 

Alle docenten hebben een cursus Classroom English gevolgd, gegeven door het Talencentrum van de Universiteit van Nijmegen. Als vervolgtraject wordt Cambridge Advanced en Cambridge Proficiency gedaan. Docenten gaan ook op cursus in Engeland (onderdompeling) om daar te leren hoe je een vak qua didactiek het meest efficiënt in het Engels kunt doceren. 

 

Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?

Nee. Wel kan er in de eerste weken tijdens de lessen waar nodig nog Nederlands gesproken worden. Na de herfstvakantie wordt er 100 % Engels gesproken. 

 

Zijn de toetsen ook in het Engels? 

Ja. In de eerste twee maanden mag er door de leerling nog wel in het Nederlands worden geantwoord en worden spelfouten (behalve natuurlijk bij het vak Engels) buiten beschouwing gelaten. Na de herfstvakantie wordt van de leerlingen verwacht dat ze toetsvragen in het Engels kunnen begrijpen en ook in het Engels kunnen beantwoorden.


Welk Engels wordt als standaard in het klaslokaal gebruikt?
 

Er is discussie of er nog wel een standaard te geven is. Het is aan de docent en de leerling zelf om te bepalen of er Brits of Amerikaans Engels (of een andere afgeleide) wordt gesproken. 

 

Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het TTO? 

Nee, het Nederlands is en blijft de moedertaal. Onderzoek toont aan dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen binnen TTO. Daarnaast toont onderzoek naar de examenresultaten van TTO-leerlingen aan dat zij doorgaans voor alle vakken beter scoren op het centraal examen dan niet TTO-leerlingen.

 

Welke boeken worden er bij de Engelstalige lessen gebruikt?

We maken gebruik van boeken die speciaal voor het TTO-onderwijs zijn geschreven. En er worden originele Engelse boeken gebruikt, met soms aanvullingen voor de Nederlandse situatie.

 

Is het onderwijsprogramma precies hetzelfde als voor de overige brugklassen? 

Voor de meeste vakken wel, voor sommige vakken, zoals bijvoorbeeld geschiedenis en Global Awareness, komen onderwerpen aan bod met een internationaler karakter. 

 

Brengt het TTO extra kosten met zich mee? 

Naast de reguliere (vrijwillige) ouderbijdrage, wordt bij de ouder(s)/verzorger(s) een extra bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag ligt in de onderbouw tussen 250 en 430 euro per leerjaar en is afhankelijk van de activiteiten die op het jaarprogramma staan. In leerjaar één is het extra bedrag 430 euro. Meer informatie hierover vind je in de schoolgids. Eventueel is er een betalingsregeling voor de TTO-bijdrage.

 

Kan ik me al aanmelden voor het nieuwe schooljaar? 
Aanmelden voor een intake kan in de maanden november, december en januari  Aanmelden voor TTO is afhankelijk van de uitslag van die intake en het onderwijskundig rapport en kan begin maart.
 

 

Moet ik me op de basisschool al voorbereiden op tweetalig onderwijs? 

Nee, dit is per se niet nodig. Mocht je basisschool je willen helpen om je voor te bereiden op je tweetalige schoolloopbaan, heeft het Jeroen Bosch College wel een pre-college course ontworpen. Hiermee kun je in de laatste maanden van groep-8 alvast speelsgewijs en op eigen tempo werken aan je Engelse woordenschat en andere taalvaardigheden. De verschillende opdrachten kunnen grotendeels zelfstandig door de leerling worden gemaakt.

 
Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over tweetalig onderwijs op Jeroen Bosch College?
 
Je kunt je vragen stellen bij administratie@jbc.nl.

Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs in het algemeen? 

Algemene informatie over TTO in Nederland is te vinden op de site van NUFFIC en op ikkiestto.nl.