Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

SAMENWERKING


Samenwerkingsverband de Meijerij

De Meierij is een samenwerkingsverband van 19 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio 's-Hertogenbosch. Samen met andere onderwijspartners en diverse zorginstellingen werken we aan passend onderwijs en zorg voor alle leerlingen in deze regio. De opdracht van het samenwerkingsverband is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in deze regio Passend Onderwijs krijgen. De gezamenlijke ambitie van de scholen binnen het samenwerkingsverband is om, bij het vormgeven van hun onderwijs, uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling. Er wordt gestreefd naar maximale talentontwikkeling en de beste kans op succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs of arbeid.  Om Passend Onderwijs voor elkaar te krijgen wordt er binnen de regio nauw samengewerkt met alle betrokkenen (scholen, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, hulpverleners etc). Passend Onderwijs is namelijk alleen maar mogelijk als we het SAMEN DOEN. Meer informatie over het samenwerkingsverband de Meierij is te vinden op www.demeierij-vo.nl


De ondersteuningsplanraad (OPR:)

De OPR is een nieuw medezeggenschapsorgaan binnen het samenwerkingsverband. De OPR geeft instemming op het Ondersteuningsplan en blijft voortdurend met de scholen en de directeur van het samenwerkingsverband in gesprek over de uitvoering van het plan. In het ​​ondersteuningsplan 2019-2023 staat hoe de scholen in het samenwerkingsverband er voor zorgen dat alle leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben, hoe dat wordt geregeld en hoe dat vanuit het samenwerkingsverband wordt gefinancierd. In de OPR zitten leerlingen, ouders en personeelsleden. Iedere ouder, leerling of personeelslid verbonden aan een school in de Meierij kan zich kandidaat stellen voor de OPR. De leden van de OPR worden gekozen door de Medezeggenschapraden van de scholen.
Voor meer informatie kijk op
www.demeierij-vo.nl


Ondersteuningsprofiel

Het ondersteuningsprofiel is bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school biedt eventueel in samenwerking met ketenpartners. Het Algemeen Bestuur heeft het ondersteuningsprofiel voor de reguliere scholen binnen SWV de Meierij 30-05 op 15 mei 2012 vastgesteld, na advies van het scholenoverleg. Dit betekent dat de regulier scholen binnen de Meierij tenminste de ondersteuning aanbieden zoals omschreven in het ​Meierij ondersteuningsprofiel. De scholen zijn vrij eventueel extra ondersteuningsaanbod aan dit ondersteuningsprofiel toe te voegen. Het JBC extra ondersteuningsaanbod is omschreven in het JBC ondersteuningsplan.

 

GGD, SCHOOL MAATSCHAPPELIJK WERK EN LEERPLICHT

Als niet-schoolse factoren het leren beperken kunnen we de hulp inschakelen van enkele externe instanties. GGD-hart van Brabant (GGD-HvB), Juvans School Maatschappelijk Werk (SMW) en leerplicht 's-Hertogenbosch zijn direct ondersteunende partners. Bij aanmelding wordt door school aan ouders toestemming gevraagd om bepaalde (probleem)situaties met hen te kunnen bespreken. Eventuele interventies van de genoemde organisaties zullen altijd pas na overleg met ouder(s)/verzorger(s) worden doorgezet. Mocht u zelf vragen hebben of direct contact willen met een van de contactpartners willen opnemen, dan kan dat natuurlijk ook. 

  • School Maatschappelijk werk: A. Verboven, is wekelijks op school aanwezig op maandag en donderdagochtend en is te bereiken via het algemene telefoonnummer van het Jeroen Bosch College 073-641 23 50.
  • Jeugdarts van GGD-Hart van Brabant: S. Mostafa, te bereiken via het algemeen telefoonnummer van GGD-HvB: 0900-46 36 443.
  • Leerplicht 's-Hertogenbosch: M. v.d. Berg, te bereiken via 073-615 51 55.