Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Jaarplanning en lestijden


Jaarplanning

Op de jaarplanning voor het schooljaar 2021-2022 staan alle geplande activiteiten van het schooljaar. Klik ​​​​​hier voor de jaarplanning (versie 1-6-2022). 

Vakantierooster

  

Lestijden


Lesuitval en lesverzuim

Deelname aan de lessen is verplicht. In de schoolgids staat een uitgebreide omschrijving van de onderwijstijd, de afspraken over verzuim, ziek- en betermeldingen.

Ziek thuis?
Ouders geven de ziekmelding uiterlijk om 8.30 uur door, bij voorkeur per e-mail naar receptie@jbc.nl of eventueel telefonisch bij de receptie van de school via (073) 641 23 50 (bereikbaar vanaf 8.10 uur).

Ziek naar huis?
Een leerling mag niet ziek naar huis voor er contact is geweest tussen de leerlingenbalie en de ouder(s)/verzorger(s). Een zieke leerling meldt zich bij de leerlingenbalie. Deze neemt contact op met thuis.

Te laat?
De leerling haalt een te-laat-briefje bij de leerlingenbalie. Alleen met dat briefje kan hij alsnog de les binnengaan. Te laat komen zonder geldige reden betekent dat de leerling zich de volgende dag om 08.00 uur moet melden bij de leerlingenbalie.

Lesuitval
Waar mogelijk wordt een docent die uitvalt vervangen. Klassen uit de onderbouw krijgen hierbij prioriteit. Als geen vervanging mogelijk is, kunnen leerlingen onder toezicht zelfstandig studeren in het openleercentrum.

Verlof
Slechts in zeer bijzondere omstandigheden wordt aan een leerling toestemming verleend voor verlof/verzuim. Hoe we omgaan met verzoeken van ouders/verzorgers, kunt u lezen in deze regeling verlof/verzuim. Een ouder of verzorger meldt het verzuim vooraf schriftelijk aan de coördinator van de afdeling. De verlofregeling en het aanvraagformulier voor verlof zijn te vinden onder het kopje 'bestanden downloaden’.

Meldingen Leerplicht
Bij veelvuldig te laat komen of ongeoorloofd schoolverzuim schakelt de school de leerplichtambtenaar in. Deze neemt maatregelen om herhaling te voorkomen.