Zoeken Annuleren
Volg ons nu ook!

Algemeen

Zoals u ongetwijfeld weet, gaan het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College samen een nieuwe school bouwen in de Groote Wielen (aan de Groote Vlietlaan). In de loop van 2021 hopen we dit nieuwe gebouw te kunnen betrekken. Voor de huidige leerlingen betekent dit dat de havo- en vwo leerlingen die nu in leerjaar 1 en de vwo-leerlingen die nu in leerjaar 2 zitten in 2021 meegaan naar de nieuwe locatie. Voor de groep 8 leerlingen die komend schooljaar in onze brugklas komen, geldt dat zij in 2021 allemaal meegaan naar de nieuwe school. Uitgangspunt bij de veranderingen is dat deze leerlingen hun gestarte traject kunnen afmaken.

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden, niet alleen met betrekking tot de nieuwbouw, maar vooral met het vormgeven van het onderwijs dat we daar willen realiseren. Daar betrekken we ook onze leerlingen bij. Wat betreft dit laatste zijn er de afgelopen anderhalf jaar meermalen gezamenlijke studiebijeenkomsten geweest van docenten van het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College om na te denken en te praten over de missie en visie van de nieuwe school. Het eerste deel van het onderwijskundige traject is afgerond. Graag willen we u hierover informeren, temeer daar recent de Medezeggenschapsraden van beide scholen hiermee hun instemming hebben verleend.

Omdat we het belangrijk vinden om (recente) wetenschappelijke inzichten te betrekken in onze missie en visie, hebben wij prof. dr. Dolf van den Berg gevraagd ons bij het onderwijskundige traject te begeleiden. De heer Van den Berg is emeritus hoogleraar onderwijsinnovatie en onderwijsmanagement. Tevens is hij deskundig op het terrein van veranderingsprocessen in het onderwijs.

Tijdens onze gezamenlijke bijeenkomsten hebben de docenten van beide scholen de missie voor de nieuwe school als volgt geformuleerd: 'Samen leren, leven, groeien’.

Uit deze missie vloeit de visie op het onderwijs voort zoals we dat in de nieuwe school willen vormgeven. Onze gezamenlijke visie luidt: Samen leren, leven en groeien door:

 • aandacht en respect voor elk talent en ieders ambitie
 • ruimte voor een ieder
 • oog voor elkaar, zorg voor de ander en het andere (ons erfgoed, zoals de cultuur en de aarde)
 • ontwikkeling van de eigen identiteit van de leerling en van de gemeenschap: WIJ.

Vervolgens hebben we onze missie en visie vertaald naar doelen en uitgangspunten die we hanteren bij de vormgeving van het onderwijs in onze nieuwe school. De hoofddoelen zijn: persoonsgericht onderwijs en onderwijs in dialoog.
 
Persoonsgericht onderwijs houdt het volgende in:

 • We geven eigentijds onderwijs met aandacht voor de uniciteit van de leerling.
 • We stellen de ontwikkelbehoefte van elke leerling centraal.
 • We geven leerlingen meer verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.
 • We geven leerlingen de mogelijkheid op eigen niveau te werken en in eigen tempo.
 • We bieden leerlingen keuzemogelijkheden.
 • Er komen meer individuele leerroutes.
 • De talen werken modulair (d.w.z. vanuit leerdoelen, op niveau en op eigen tempo).
 • De overige vakken werken eveneens vanuit leerdoelen en niveaugericht.
 • Een deel van de leerstof wordt vakoverstijgend aangeboden.

Onderwijs in dialoog: dialogaal onderwijs

 • We zien de school als een oefenplaats voor de maatschappij.
 • We zijn medeverantwoordelijk voor een duurzame samenleving.
 • We zorgen voor elkaar.
 • We werken samen met bedrijven.
 • We hebben een juniorcollege en een bovenbouwcollege.
 • De leerlingen worden geplaatst in basisklassen, maar kunnen ook onderwijs volgen in andere samenstellingen m.a.w. de groepering van leerlingen wordt flexibeler.
 • De determinatie kan worden uitgesteld tot eind leerjaar 2

In schema ziet ons onderwijs er als volgt uit:
‘(Ge)zicht op de nieuwe school’ als contouren van het nieuwe onderwijs:Profileringen
Naast de onderwijskundige vernieuwingen heeft onze nieuwe school de volgende profileringen (zie ook het schema hierboven):

 • Technasium (onderzoeken en ontwerpen)
 • Cultuur profiel (o.a. kunst beeldend en muziek)
 • Tweetalig onderwijs (TTO)
 • Topsporttalentschool (LOOT)

Ontwikkelingen

We beseffen dat het vormgeven van onze ambities de komende jaren veel van onze ontwikkelcapaciteit zal vragen. Het onderwijs dat we voor ogen hebben, komt er namelijk niet vanzelf. We gaan het concept concreet maken en verder invullen. We verwachten dat ook de huidige leerlingen mee kunnen profiteren van deze ontwikkelingen. Voor het Rodenborch-College betekent dit dat het huidige schoolplan wordt verdiept. Voor het Jeroen Bosch College betekent dit dat aan het huidige schoolplan een nieuwe missie en visie worden gekoppeld die samen met het Rodenborch-College worden geconcretiseerd.

Tot slot nog iets over de nieuwbouw. De nieuwe school krijgt twee gebouwen die onderling met elkaar zullen worden verbonden. Het ene gebouw is voor het juniorcollege (leerjaren 1 en 2) en het andere gebouw is voor de bovenbouwleerlingen (leerjaren 3 t/m 6). Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een programma van eisen. De verwachting is dat eind van dit kalenderjaar gestart kan worden met de selectie van een architect, dat er in de loop van 2019 een ontwerp ligt en dat er in 2020 gestart kan worden met de daadwerkelijke bouw.

We houden u vanzelfsprekend van de ontwikkelingen op de hoogte in het traject naar de verhuizing toe:

Update 1-10-2018:

In de afgelopen maanden hebben docenten en ook leerlingen hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe school in de Groote Wielen:

 • Een groep docenten en leerlingen van het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College heeft enkele vergelijkbare scholen bezocht die recent in een nieuw gebouw zijn getrokken.
 • Docenten hebben hun bevindingen gedeeld in de secties. 
 • De do’s en don’ts zijn besproken en goede ideeën worden overgenomen. 
 • Het adviesbureau dat ons begeleidt, vertaalt alle wensen, eisen en ideeën naar een programma van eisen voor de nieuwbouw.
 • Belangrijk punt in het programma van eisen is dat de nieuwe school in alles kleinschalig en overzichtelijk zal zijn. De persoonlijke aandacht die we hebben voor elke leerling, blijft ook in het nieuwe gebouw voorop staan

 

Update 2-4-2019:

Is er voldoende aandacht voor de verkeersveiligheid?

 • De schoolleiding heeft regelmatig overleg met de gemeente. De verkeerssituatie is hierbij een belangrijk onderwerp van gesprek.
 • In de raadsinformatiebrief van 12 maart 2019 wordt aandacht besteed aan de verkeerssituatie. Hierin staat onder andere dat de veiligheid van de fietsers bij het verkeersprofiel het uitgangspunt is.
 • Op 14 januari 2019 is er een informatie avond voor mensen uit de omgeving en andere belangstellenden geweest. De aanwezigen vroegen aandacht voor de verkeersveiligheid. Met name de oversteek van het Laaghemaal is een punt van aandacht voor de gemeente.
 • Voor de scholengemeenschap en de sportvoorzieningen zal op Het Hooghemaal een nieuwe aansluiting voor het autoverkeer worden aangelegd. Fietsers vanuit het westen kunnen vanaf het fietspad langs de Blauwe Sluisweg via een nieuwe fietsverbinding aan de noordzijde (Noorder Vliet) het Rietpad bereiken. Fietsverkeer vanuit het noorden kan gebruik maken van de bestaande fietsbrug over Het Hooghemaal die aansluit op het Rietpad.

Wat is het tijdpad van de nieuwe school? 

 • De planning is dat we in januari 2022 het nieuwe gebouw in de Groote Wielen betrekken.
 • Op dit moment vindt de architectenselectie plaats. Dit proces wordt voor de zomervakantie afgerond.
 • De architect zal volgend schooljaar aan het ontwerp werken. Rond augustus 2020 zal dan met de bouw worden gestart.